Utskrift

Innhold

§1
§2
§3

§4
§5
§6
§7
§8 
§9
§10
§11
§12
§13
§14
§15
§16

§17

Navn
Medlemskap
Kontigent
Plikter
Ledende Organ
Styret
Møter
Styrets og arbeidsutvalgets plikter
Årsmøtet
Ekstraordinært Årsmøte
Jaktutvalget
Fiskeutvalget
Andre utvalg
§14 Representasjon (Dekning av utgifter)
Medlemskontigent
Utmelding
Oppløsning av Foreningen
 

§1 Navn

Foreningens navn er : Grue Jeger- og Fiskerforening. Foreningen er tilsluttet Norges Jeger- og Fiskerforbund, Hedmark. (NJFF., Hedmark), og Norges Jeger- og Fiskerforbund (NJFF).

 Foreningens formål er:

 • Påvirke vilt og fiskebestandene positivt.
 • Rasjonell, balansert og human utøvelse av jakt og fiske.
 • Informere og drive holdningsskapende arbeid angående naturinngrep, biotopvern og annet som påvirker vilt og fisk

 

§2 Medlemskap

Hvem kan tas opp som medlemmer :

 • Alle som har bostedsadresse i Grue.

Etter søknad til styret i GJFF, kan også opptas :

 • Personer som har nær slekt, eller er født og oppvokst i Grue.
 • Personer som har eiendom eller leier langsiktig innenfor områder som disponeres av GJFF.
 • Personer som på annen måte kvalifiserer til medlemskap.

§3 Kontigent

Foreningens medlemmer er:

 • Alle som har betalt sin medlemskontingent.
 • Æresmedlemmer.

§4 Plikter

Et hvert medlem er pliktig til å motta valg til verv det blir valgt til av foreningen, HJFF Hedmark eller NJFF`s organer, men kan nekte å motta valg for så lang tid som det har fungert i verv. Et hvert medlem plikter å overholde foreningens lover og bestemmelser, samt jakt og fiskelovgivningen. Medlemmer som forsettelig overtrer noe av dette, eller på annen måte skader foreningen og dens formål, suspenderes av styret for lengre eller kortere tid. Vedkommende har dog rett til legge sin sak frem for årsmøtet, som treffer endelig beslutning i saken, med 2/3 flertall. Et hvert medlem skal innberette for styret et hvert tilfelle av ulovlig jakt, fangst eller fiske som kommer til deres kunnskap (Jfr. 2. avsnitt)

§5 Ledende Organ

Foreningens ledende organ er:

 • Ordinært årsmøte (Generalforsamling)
 • Ekstraordinært årsmøte (Ekstraordinær generalforsamling)
 • Medlemsmøte
 • Styret
 • Arbeidsutvalg
 • Underutvalg

§6 Styret

Foreningens styre består av:

 • Leder, nestleder, kasserer, sekretær, studieleder samt leder jaktutvalg , leder fiskeutvalg og leder ungdomsgruppa.

Alle velges av foreningens årsmøte. Valgene gjelder for 2 år, og slik at leder og kasserer ikke er på valg samme år som nestleder og sekretær.

Arbeidsutvalget består av:

 • Styret, - samt utvalgsledere.

§7 Møter

 • Det skal avholdes minst 2 styremøter pr. år og ellers når arbeidsutvalget finner behov for det. Styret er beslutningsdyktige  når 2/3 av representantene møter. Vedtak fattes med vanlig flertall, ved eventuell stemmelikhet har lederen dobbeltstemme. Det føres protokoll over møtene.
 • Arbeidsutvalget har møter når lederen bestemmer det, eller når minst to av de andre krever det. Det føres protokoll over møtene.
 • Når det er ønskelig i forbindelse med spesielle saker som skal behandles, kan ledere for underutvalg innkalles.

§8 Styrets og arbeidsutvalgets plikter

Styret og arbeidsutvalget skal:

 • Vareta foreningens interesser, forvalte dens midler, håndheve lover og bestemmelser og sørge for at lovlig fattede vedtak settes ut i livet.
 • Føre fortegnelse over foreningens medlemmer.
 • Beramme ordinært – eventuelt ekstraordinært årsmøte, samt minst 1 medlemsmøte pr. år, og føre protokollover disse.
 • Utarbeide instruks for foreningens underutvalg.
 • Legge fram for årsmøtet beretning om foreningens virksomhet siden siste årsmøte, legge fram revidert regnskap for siste år, samt budsjett for neste år.
 • Sørge for at foreningens arkiv holdes i orden.
 • Forelegge for årsmøtet eventuelle forslag om utnevnelse av æresmedlemmer og tildeling av andre påskjønnelser, samt fremme eventuelle forslag på personer som anses verdige til hedersbevisninger fra N.J.F.F. Hedmark og/ eller N.J.F.F.
 • Sende inn beretning til N.J.F.F. Hedmark og/ eller N.J.F.F., hvert år innen gjeldende tidsfrister. Forfølge saker angående brudd på lover som gjelder jakt, fiske eller forhold som berører vilt og fisk.

 

 

 

 


 

 

§9 Årsmøtet

Ordinært årsmøte skal holdes hvert år før 15. mars. Det innkalles med 14 dagers varsel. Innkalling skjer ved bekjentgjørelse i lokal presse og/ eller ved brev. Saker som ønskes behandlet på årsmøtet sendes G.J.F.F`s styre senest 2 uker før årsmøtedato. Saker som ikke er oppført på dagsorden, kan ikke avgjøres på møtet, med mindre det forlanges med 2/3 flertall av avgitte stemmer. Forslag om vedtektsendringer kan kun behandles på ordinært årsmøte og krever 2/3 flertall av avgitte stemmer for å bli vedtatt. Stemmerett har den som har betalt medlemskontingenten og æresmedlemmer. N.J.F.F. må godkjenne vedtatte vedtektsendringer for at de skal bli endelige. Det føres protokoll over årsmøtets forhandlinger.

Det ordinære årsmøtet skal:

 • Velge møteleder for årsmøtet
 • Velge sekretær for årsmøtet
 • Velge to representanter til å underskrive årsmøteprotokoll.
 • Gjennomgå styrets beretning for siste år.
 • Gjennomgå og treffe beslutning om foreningens regnskap for siste år.
 • Behandle styrets budsjettforslag.
 • Fastsette medlemskontingent.
 • Ha tilsyn med at tidligere fattede beslutninger er utført i samsvar med forutsetningene.
 • Utnevne æresmedlemmer og fatte beslutninger om andre påskjønnelser etter forslag fra styret.
 • Velge styret`s tillitsvalgte. (Jfr. § 6 pkt. 1)
 • Velge leder for underutvalgene og underutvalgene (Jfr § 6 pkt 2)
 • Velge 2 revisorer.
 • Velge valgkomite på 3 medlemmer for 3 år. 1 skiftes ut hvert år og den som har sitt 3. år er leder. Det skal ikke foretas gjenvalg.
 • Velge representanter til N.J.F.F., Hedmark`s årsmøte og eventuelt til N.J.F.F.`s landsmøte.
 • Fatte beslutninger om andre saker oppført på dagsorden.
 • Fatte beslutninger om saker utenom dagsordenen dersom årsmøtet vedtar å ta dem opp til behandling. Beslutning om dette krever 2/3 flertall. (Jfr. 2. avsnitt)
 • Alle valg avgjøres ved vanlig flertall.
 • Skriftlig avstemning i valg og saker, holdes dersom dette kreves av en eller flere representanter.

§10 Ekstraordinært Årsmøtet

Ekstraordinært årsmøte innkalles når styret mener det er behov for det, eller hvis 1/3 av medlemmene begjærer det skriftlig. Innkalling skjer etter samme bestemmelser som for ordinært årsmøte, og det føres protokoll over forhandlingene.

§11 Jaktutvalget

Jaktutvalget består av leder, og 4 representanter samt 2 varamenn som velges av årsmøtet. Lederen har plass i foreningens styre og arbeidsutvalg.

Jaktutvalget skal:

 • Planlegge og iverksette viltpleietiltak i samarbeid med foreningen og øvrige organer.
 • Arbeide for å skaffe jaktmuligheter for medlemmene.
 • Forhandle om leie av terreng i samarbeid med styret.
 • Foreslå priser på jaktkort.
 • Avpasse jakttrykk i forhold til viltbestand.
 • Ordne med jaktoppsyn, og bidra til human jaktutøvelse.
 • Planlegge og iverksette jakt og viltstelltiltak pålagt av foreningens ledende organer. (Jfr. § 5)
 • Rapportere til styret om virksomheten siste året.
 • Legge fram budsjett for neste år.

§12 Fiskeutvalget

Fiskeutvalget består av leder og 4 representanter samt 2 varamenn, som velges av årsmøtet. Lederen har plass i foreningens styre og arbeidsutvalg.

Fiskeutvalget skal:

 • Planlegge og iverksette fiskepleietiltak pålagt av foreningens ledende organer. (Jfr. §5).
 • Arbeide for gode fiskemuligheter for medlemmer og andre.
 • Forhandle om leie av fiskemuligheter i samarbeid med styret.
 • Foreslå priser på fiskekort.
 • Ordne med kontroll av fiskekort og fiskeutøvelse.
 • Rapportere til styret om virksomheten siste året.
 • Legge fram budsjett for neste år.

§13 Andre Utvalg

Andre utvalg:

 • Hundeutvalg
 • Hagleutvalg
 • Rifleutvalg
 • Ungdomsutvalg
 • Kvinneutvalg
 • Kiosk og festutvalg

Utvalgene skal bestå av minst 3 medlemmer, hvorav 1 er leder. Alle velges på årsmøtet. Antall medlemmer utover 3, vurderes i henhold til arbeidsmengden i utvalget. Lederne for utvalgene har plass i foreningens arbeidsutvalg ved behov.

Utvalgene skal:

 • Planlegge og iverksette tiltak innenfor sitt utvalg i samarbeid med foreningens øvrige organer.
 • Rapportere til styret om virksomheten siste året.
 • Legge fram budsjett for neste år.

Årsmøtet kan vedta å opprette eller legge ned utvalg når det er behov for det.

§14 Representasjon (Dekning av utgifter)

Foreningen betaler utgifter som et medlem har hatt i forbindelse med representasjonsoppgaver eller annen ivaretakelse av foreningens interesser. Grue JFF følger statens satser. Regning skal presenteres, hvis ikke annet er avtalt.

§15 Medlemskontigent

Medlemskontingent må løses før en kan løse sesong jaktkort. Salg av jaktkort, omfang og korttyper er gjenstand for løpende vurdering. Jaktutvalget fremmer forslag for styret, som fatter endelig beslutning.

§16 Utmelding

For utmeldelse av N.J.F.F. kreves flertall ved skriflig votering blant samtlige innmeldte medlemmer. Resultatet av avstemmingen forelegges neste, ordinære årsmøte for vedtagelse.

§17

I tilfelle det foreligger nærmere motivert forslag om å oppløse foreningen, skal det behandles som bestemt for vedtektsendringer, men det kreves 2/3 flertall på to årsmøter etter hverandre. Hvis oppløsning vedtas, skal foreningens midler og eiendeler tilfalle N.J.F.F., Hedmark til fremme av forbundets formål i Grue Jeger- og Fiskerforenings tidligere områder.

Linker

 

 

 

 

Følg oss på Facebook